Motto: Náhradní rodič nezmění celý svět, ale změní od základu život jednoho dítěte.

Poslání

Naším posláním je především podpora pěstounských rodin v Moravskoslezském kraji, rozvoj forem pěstounské péče a podpora naplňování přirozených potřeb dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině.

Pracovníci týmu mají dlouhodobou profesní zkušenost v sociální oblasti. Osobní zkušenost pracovníků s náhradní rodinnou péčí je velkou předností, neboť se dovedeme vcítit do problematiky pěstounů. Na základě zkušeností jsme schopni nastínit pohled dítěte na určitý problém, nabídnout možnosti řešení a podporu. Uvědomujeme si, že rodiče prožívají radosti a strasti s dětmi, ale u dětí z „jiného hnízda“ jsou tyto radosti a strasti dvojnásobné.

Kdo jsme

Jsme spolek založená v roce 2019, který pokračuje v práci Mgr. Renaty Hrochové, která byla Pověřenou fyzickou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí a ukončila činnost k roku 2018. Spolek poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č.j. MSK 159947/2018, v tomto rozsahu:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoby uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Hlavní činnost
 • Sepisování dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Doprovázení dětí v pěstounské péči, metodické vedení pěstounských rodin, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů v rámci náhradní rodinné péče, příprava dětí na odchod z pěstounské péče.
 • Vzdělávání pěstounů.
 • Zajištění odborné pomoci.
 • Asistovaný kontakt.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
 • Poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
Naším cílem je
 • Respektovat práva pěstounů a individuální potřeby náhradních rodin.
 • Posilovat kompetence pěstounů a doprovázet rodiny.
 • Napomáhat v období přijetí dítěte do náhradní rodiny.
 • Zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě.
 • Respektovat práva dětí.
 • Přispívat k všestrannému rozvoji dětí.
Zásady naší činnosti
 • Zájem klienta (dítě – rodina – jednotlivec)
 • Názor a vyslyšení dítěte
 • Práce v přirozeném prostředí
 • Otevřenost
 • Rovnocennost
 • Individuální přístup